Условия за пътуване

Начало      Условия за пътуване
1. Записване за организирано пътуване
1.1. Записването за организирано пътуване може да бъде направено чрез резервация по email, в офис на наш оторизиран агент или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след внасянето на депозит и подписване на договор за организирано пътуване.
2. Цени и плащане
2.1 Плащането може да се извърши в брой, с кредитна или дебитна карта или по банков път в сметката на Туроператора: Пощенска Банка, IBAN: BG56BPBI79371021232201, BIC: BPBIBGSF.
2.2 При плащане с кредитна или дебитна карта се заплащат допълнително 3% върху сумата за банкови такси.
2.3 Депозит – ако, не е упоменато друго, депозита е в размер на 30% от стойността на пакета за автобусните екскурзии и 50% от стойността за самолетните екскурзии . Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор.
2.4 Окончателното плащане се извършва не по-късно от 20 календарни дни преди датата на отпътуване за автобусните екскурзии и 30 дни за самолетните , ако не е упоменато друго.
2.5 Цените, цитирани в евро се калкулират по курса на БНБ в деня на плащането.
2.6 Увеличение на цената, което се счита за значително, ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна във валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.
3. Права и задължения на страните
3.1 Туроператорът се задължава:
3.1.1 Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
3.1.2 Да осигури на Потребителя задължителна медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”. Рисковете които покрива застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” са: медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване; репатриране вследствие злополука или акутно заболяване; 3.1.3 Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
3.1.4 Потребители навършили 80 години следва да се застраховат самостоятелно при Застраховател, посочен от Туроператора.
3.1.5 По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
3.1.6 Туроператора запознава клиента с възможността за сключване на допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване”. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Рисковете които се покриват са: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на пътуването; .разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет. Туроператорът не възстановява сумата по застраховката при неосъществяване на екскурзията.
3.2 Туроператорът има право да анулира Договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на задълженията си. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се смята за анулирано.
3.3 Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини .
3.4 Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от ЗТ с
“ХДИ Застраховане” АД, с адрес София 1000 ул. "Г. С. Раковски" № 99, ет. 12 при условията на застрахователна полица No 8000202403043344Б15 със срок на валидност от 00.00ч.на 15.03.2015 до 24.00ч. на 14.03.2016г. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя, при поискване от Потребителя преди началото на пътуването.
3.5 Потребителят се задължава:
3.5.1 При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи (лична карта, задграничен паспорт, пълномощни и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Р България.
3.5.2 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 г., и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт или лична карта, то той трябва да предостави нотариално заверена декларация (оригинал и ксерокопие) от страна на двамата родители, че са съгласни със заминаването му в чужбина (ако непълнолетният пътува само с единия си родител, необходимо е родителят да притежава декларация-заверено съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация Потребителят не е допуснат да напусне границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на потребителя за непроведеното пътуване.
3.5.3 Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор срокове стойността на туристическите услуги.
3.5.4 Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай, всички произтичащи последствия са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
3.5.5 Да спазва часовете на приетата вече програма и да не нарушава със закъснения ритъма на пътуването. По време на пътуването в автобуса да не пие и пуши. При неявяването му на определената дата и час на отпътуването от дадено място Туроператорът не носи отговорност за неговото неявяване и не му дължи никакви обезщетения.
3.5.6 При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
3.5.7 Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.5.8 Да запознае с условията на този договор всички останали записани лица включени него .
3.6 Потребителят има право:
3.6.1 В срок до 10 работни дни преди датата на отпътуване да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането и прехвърлянето.
3.6.2 Потребителят има право да се откаже от пътуването в срокове упоменати в индивидуалния договор за пътуване,като заплаща съответните неустойки, предвидени в този договор за автобусни или самолетни програми.
4. Отговорност на страните :
4.1 В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
4.2 Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
4.3 Туроператорът си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това Потребителя в срок до 5 календарни дни преди датата на отпътуване, в следните случаи
  • не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на конкретното пътуване
  • при възникване на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на Договора, като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./ Извършените фактически разходи се удостоверяват с документи.
4.4 Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
  • Анулации и прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя
  • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
  • Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения
4.5 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това са:
  • Потребителят в т.ч. неявяване от негова страна на определеното за отпътуване място и време
  • Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат
  • Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това. *Случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение. Описанието и цените на допълнителните услуги и екскурзии има информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител или представител на партньорската фирма на място.
4.6 Ако туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи от Договора за организирано пътуване, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направената промяна в срок до 3 дни след получаване на уведомлението на Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в настоящият Договор, изготвен от Туроператора, са действителни и Туроператорът ще може бързо да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.
5. Спорове и рекламации
5.1 В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място на съответния доставчик на услугата, които за първи път са повдигнати след края на престоя на пътуващото лице, Туроператорът има право да не ги разглежда.
5.2 В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в срок от 14 дни след крайната дата на пътуването.
5.3 В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
5.4 Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на Потребителя.
6. Ред за изменение и прекратяване на Договора
6.1 Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.
6.2 Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
6.3 При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
6.4 Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на Р.България.
6.5 Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.